Serviciul Roman de Informatii

Back Despre Noi

Fonduri externe

De aici puteți descărca documente referitoare la fondurile externe obținute de SRI în format PDF.

Serviciul Român de Informații - Institutul pentru Tehnologii Avansate, reprezentat de către Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 25/FSIP/29.06.2021 aferent proiectului Utilizarea calculului de înaltă performanţă în investigaţiile de prevenire şi combatere a terorismului, finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă 2014 - 2020, componenta de cooperare poliţienească.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capabilităților tehnice de procesare și analiză a datelor și a informațiilor, în scopul prevenirii și combaterii terorismului, radicalizării și recrutării teroriștilor, precum şi criminalității transfrontaliere.

Rezultate aşteptate: Pregătirea profesională adecvată a 25 de specialişti tehnici implicaţi în operaţionalizarea şi administrarea HPC; Dezvoltarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor a cel puțin 100 beneficiari cu atribuţii în prevenirea şi combaterea terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere de către specialişti tehnici implicaţi în operaţionalizarea/exploatarea HPC; Cluster HPC operaţionalizat, destinat să accelereze activitățile de procesare și de analiză.

Valoarea totală a proiectului: 1.869.448 lei, cu o valoare a finanţării din partea Uniunii Europene de 1.682.503 lei şi cu o valoare a cofinanţării naţionale de 186.945 lei.

Durata proiectului: 12 luni.

Cod proiect: ROFSIP2021OS5A01P03

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020, componenta de cooperare poliţienească.

Pentru informații detaliate despre fonduri europene dedicate afacerilor interne, vă invităm să accesaţi site-ul Autorităţii Responsabile, respectiv Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul M.A.I. www.fed.mai.gov.ro.

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 410 din 20.08.2019 a proiectului INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor, cod MySMIS 129865/cod proiect SIPOCA 747, având ca beneficiar al proiectului Unitatea Militară 0404 Bucureşti şi ca parteneri Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Institutul pentru Tehnologii Avansate şi Unitatea Militară 0472 Bucureşti.

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea cadrului normativ intern şi instituţional privind managementul resurselor umane, prin asigurarea unui instrument modern şi unitar de management al necesarului de resurse umane şi prin îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale şi a instrumentelor specifice pentru planificarea strategică a resurselor umane la nivelul Serviciului Român de Informaţii, respectiv dezvoltarea competenţelor personalului din cadrul Serviciului în domeniul resurselor umane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Analiza si dezvoltarea cadrului strategic de management al resurselor umane în Serviciul Roman de Informaţii.
  2. Îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale şi a instrumentelor specifice pentru planificarea strategică a resurselor umane la nivelul Serviciului Roman de Informaţii.
  3. Dezvoltarea competenţelor personalului din cadrul Serviciului Român de Informaţii în domeniul resurselor umane.

Proiectul va contribui la atingerea următoarelor rezultate:

  1. Proceduri de management al resurselor umane revizuite/îmbunătăţite.
  2. Instruirea specialiștilor din structurile centrale şi din cele regionale/locale pe rolurile specifice domeniului resurselor umane.

Valoarea proiectului este de 25.000.000 lei, din care 21.512.968,17 lei este valoarea cofinanţării asigurate de Uniunea Europeană şi 3.487.031,83 lei este valoarea finanţării naţionale.

Data începerii proiectului este 20.08.2019, iar perioada de implementare până la data de 20.08.2022.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 1/2.3.2/23.08.2019 a proiectului Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, cod MySMIS2014+ 127221, având ca parteneri Centrul Naţional Cyberint, Unitatea Militară 0472 Bucureşti, Unitatea Militară 0198 Bucureşti şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Obiectivul proiectului îl constituie actualizarea şi dezvoltarea sistemului informatic existent şi includerea în acest sistem de noi infrastructuri IT&C cu valenţe critice pentru securitatea naţională, în scopul sporirii capabilităţilor de identificare a atacurilor cibernetice, precum şi a creşterii nivelului de securitate cibernetică naţională, subsumat unei abordări comune a Uniunii Europene în materie de securitate cibernetică.

Astfel, proiectul prin rezultatele prevăzute vizează sporirea securităţii serviciilor informatice şi de comunicaţii la nivel naţional, creșterea disponibilităţii şi nivelului de securitate a serviciilor oferite instituţiilor şi entităților de interes public şi modernizarea sistemelor de securitate asigurate prin sistemul informatic existent în cadrul autorităţilor/instituţiilor, prin realizarea interoperabilităţii sistemelor de securitate ce urmează a fi implementate şi integrate, în privinţa coroborării de informaţii, colaborării, analizei şi reacţiei prin mecanismul informatic de alertare rapidă şi diseminare a informaţiilor în timp real.

Valoarea totală a proiectului este de 206.698.950 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 174.332.137,72 lei.

Proiectul are acoperire la nivel naţional, perioada de implementare conform contractului de finanţare fiind 23.08.2019-23.08.2022. Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Descarcă comunicatul

Situația contractorilor implicați în implementarea proiectului

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 349/19.08.2020 a proiectului Dezvoltarea facilităţilor de pregătire şi a capabilităţilor de intervenţie necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe şi pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voinţă, având ca parteneri Unitatea Militară 0466 Bucureşti, Institutul pentru Tehnologii Avansate, Unitatea Militară 0472 Bucureşti, Unitatea Militară 0198 Bucureşti, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Scopul/obiectivul general al proiectului: Corelarea şi consolidarea, prin practică, a calificărilor şi competenţelor personalului autorităţilor naţionale cu atribuţii în managementul situaţiilor de criză, care cooperează în cazul accidentelor nucleare şi radiologice, respectiv al accidentelor majore care implică substanţe periculoase, generate de acte de rea-voinţă, cu cerinţele, în continuă creştere, în domeniul CBRNe, în vederea eficientizării activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă în domeniul menţionat. Se asigură astfel dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi consolidarea cunoştinţelor, cu obiectivul final de a proteja populaţia şi, în situaţii de urgenţă, de a limita pierderile de vieţi omeneşti şi de a asigura protecţia populaţiei şi a forţelor specializate care execută intervenţia.

Rezultate aşteptate: Pregătirea integrată a structurilor de intervenţie ale autorităţilor cu atribuţii în managementul situaţiilor de criză, care cooperează în cazul accidentelor nucleare şi radiologice, respectiv al accidentelor majore care implică substanţe periculoase, generate de acte de rea-voinţă, precum şi dotarea SRI cu mijloace tehnice complexe necesare diminuării timpului de organizare şi executare a intervenţiei CBRNe la nivelul întregii ţări, potrivit competenţelor legale, limitării pierderilor de vieţi omeneşti şi asigurării protecţiei forţelor specializate care execută intervenţia.

Valoarea totală a proiectului: 212.771.732,25 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 178.063.829,06 lei şi cu o valoare a finanţării naţionale de 31.423.028,67 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.10.2020 - 30.09.2023.

Cod MySMIS 2014+: 138207

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a implementat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 3/2.3.2/22.12.2020 a proiectului Sistem de protecţie a terminalelor operaţionalizate la nivelul SRI împotriva ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic, cod MySMIS2014+ 143526.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea/ consolidarea/ eficientizarea capabilităților Centrului Naţional Cyberint, de prevenire, identificare, analiză şi reacţie la incidentele de securitate cibernetică pentru asigurarea securităţii infrastructurilor IT&C deţinute de Serviciul Român de Informaţii.

Unităţile şi structurile proprii Serviciului contribuie la asigurarea securităţii Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică. Implementarea proiectului presupune actualizarea şi adaptarea la cerinţele de securitate curente a soluţiilor din cadrul reţelelor deţinute de Serviciul Român de Informaţii, precum şi implementarea unor soluţii şi tehnologii noi ce asigură o capabilitate de detecţie şi analiză sporită a ameninţărilor necunoscute soluţiilor de detecţie tradiţionale. Asigurarea propriei securităţi şi îmbunătăţirea capacităţii de răspuns asigură viabilitatea întregului sistem protejat de beneficiar.

Implementarea proiectului a condus la obţinerea următoarelor rezultate: identificarea premiselor de producere a incidentelor cibernetice şi/sau de lansare a unor atacuri asupra infrastructurilor cibernetice ce asigură funcţionalităţi ale sistemelor IT&C deţinute, dezvoltarea unui sistem intern de avertizare în timp real a atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor IT&C, îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale de cunoaştere, prevenire şi contracarare a vulnerabilităţilor software şi hardware, prin intermediul unor instrumente/aplicaţii specifice, constituirea unui sistem de management al riscurilor cibernetice şi evaluare automată a nivelului de securitate cibernetică a infrastructurilor cibernetice conectate ce asigură funcţionalităţi ori servicii ale sistemelor IT&C şi la îmbunătățirea capabilităţilor entităţii CERT de prevenire, identificare, analiză şi răspuns la incidentele cibernetice.

Proiectul a avut o valoare totală de 77.992.576,80 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 65.779.785,69 lei.

Proiectul are acoperire la nivel naţional, perioada de implementare conform contractului de finanţare fiind 22.12.2020-21.03.2022.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 568/25.05.2021 a proiectului Dezvoltarea capacităţii de intervenţie multi-risc, având ca parteneri Unitatea Militară 0466 Bucureşti, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Unitatea Militară 0296 Bucureşti, Institutul pentru Tehnologii Avansate, Unitatea Militară 0472 Bucureşti, Unitatea Militară 0198 Bucureşti.

Scopul/obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacităţii de intervenţie multi-risc pentru realizarea eficientă şi rapidă a intervenţiei, la nivel naţional, în caz de dezastru, provocat inclusiv prin acţiuni deliberate, cu scopul final de a proteja populaţia şi de a limita pierderile de vieţi omeneşti, dar şi efectele socio-economice şi impactul asupra mediului.

Rezultate aşteptate: Dotarea eficientă a structurilor de coordonare a intervenţiei multi-risc prin înfiinţarea şi dotarea a 11 centre regionale de intervenţie multi-risc şi a unui centru de back-up, care să asigure monitorizarea permanentă, semnalarea timpurie, alertarea, răspunsul rapid şi eficient în cazul producerii dezastrelor cauzate de riscuri tehnologice, inclusiv prin acţiuni deliberate.

Valoarea totală a proiectului: 200.237.923,90 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 168.422.368,48 lei şi cu o valoare a finanţării naţionale de 29.721.594,42 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 02.06.2021 - 31.12.2023.

Cod MySMIS 2014+: 140046

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.

Descarcă comunicatul